Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Radikale Venstre i Svendborg

Publiceret

Radikale Venstre 06. maj
2017

Generalforsamling 2017

Svendborg Radikale Venstre - ordinær generalforsamling 2017
Torsdag den 27. april kl. 19.30 i Multihuset, Svendborg

REFERAT

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
Kaj Andersen blev valgt til dirigent.
Svend Erik Hansen blev valgt til referent.
Anna Margrethe Jacobsen og Vera Andersen blev valgt til stemmetællere.

2. Formandens beretning

Året 2016 har i vælgerforeningen været præget af det foranstående kommunalvalg /KV17.
Da daværende formand Steen Tinning ønskede at opstille som kandidat til KV17, blev Christian Leth valgt på den ekstraordinære generalforsamling i oktober 2016.
Her blev også afholdt temadebat med henholdsvis Rudi Rusfort Kragh og Hanne Ringgaard Møller om henholdsvis grøn omstilling og byrådsarbejdet.
På samme ekstraordinære generalforsamling valgtes Hanne Ringgaard Møller som spidskandidat og Steen Tinning som nr. 2 på listen.
Bestyrelsen er qua vedtægterne bemyndiget til at fylde listen op. Det er bestyrelsens mål at opstille ca. 10-12 kandidater. Alle medlemmer opfordres til at overveje evt. kandidatur.
Bestyrelsen har nedsat et valgudvalg bestående af Hanne Ringgaard Møller, Steen Tinning, Chr. Leth og Svend Erik Hansen.
Der arbejdes på en reorganisering af den lokal RU afd., og den 28. marts 2017 var der lokalt genopstartsmøde hos Kristina Siig.
Kommuneforeningen ønsker en lokal RU afdeling, som kan tilbyde et politisk, radikalt engagement til den lokale ungedom.
Reorganiseringen sker i samarbejde med RU centralt og regionalt. Desuden er det kommuneforeningens ønske, at der står mindst en RU’er på listen til KV17.
Vi har afholdt flere medlemsrettede aktiviteter:
Medlemsmøde med Hanne Ringgaard Møller.
Skoledebatmøde d. 7. juni 2016, hvor vi satte fokus på, hvad der skal til for at skabe den bedste folkeskole for Svendborg. Vi havde indbudt repræsentanter for skoleledelse, forældrebestyrelser og elever til at komme med et bud ud fra deres nuværende erfaringer. Invitation var sendt til alle skoler i Svendborg (ledere, forældrebestyrelser og elevråd). Desværre mødte der ikke mange op. Vi fik dog igennem oplæggene og den efterfølgende debat nyttig viden, som vil blive brugt i relation til KV17.
Deltagelse på Grundlovs – Demokratifestivalen 2016 i Ollerup.

­Foreningen har sendt delegerede til Landsmødet på Nyborg Strand i september 2016. Bestyrelsen og de delegerede har forud gennemgået de mest interessante resolutionsforslag.
Bestyrelsen har medvirket på uddannelsesdage vedr. KV17.
Bestyrelsen har i årets løb indsuppleret Kristina Siig, da Steen Tinning trak sig fra bestyrelsen.
Desuden Christine Høstbo i foråret 2017 trukket sig fra bestyrelsen af personlige og arbejdsmæssige årsager.
Bestyrelsen mangler således medlemmer og opfordrer interesserede i at stille op senere i aften.
Hermed stilledes beretningen til debat. Selve godkendelsen udsattes til efter pkt. 4.

3. Orientering om byrådsgruppens arbejde
Hanne Ringgaard Møller, lektor på UCL på deltid (pga. det politiske arbejde), blev valgt til kommunalbestyrelsen i 2013 og er formand for Social og Sundhedsudvalget med et budget på 1,2 mia.
I udvalget er visionerne i 2014-18
­ At skabe øget sundhed blandt borgerne i Svendborg Kommune
­ At øge ligheden i borgernes sundhed i Svendborg kommune.
­ At de grupper af borgere der har færre ressourcer gives de bedste muligheder for at klare sig i deres eget liv.
­ At der samarbejdes omkring sundhed på tværs i kommunen og med eksterne parter.
­ At arbejde med sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering.

Hanne Ringgaard har særligt fokus på
­ Borgere med kronisk sygdom/livsstilssygdomme
­ Socialt udsatte, udsatte unge og udsatte ældre
­ Ensomme
­ Sindslidende og borgere med psykiatriske lidelser
­ Demente
Markante, opnåede resultater er sundhedshuset og demensbyen.
Desuden blev nævnt indsatsen omkr. Svendborg Havn, en halvering af besparelserne på 2017-budgettet, lokalplan for boligbyggeri i Kullinggade og sagen om plejehjemskøkkener.
Radikale Venstre har således dels været en del af konstitueringen, men også taget ansvar ved at kunne arbejde på tværs.
Kommende opgaver er bl.a. fødeklinik, OPP selskaber, havnen og behovet for flere arbejdspladser.
Hanne takkede Steen Tinning for hjælp og godt samarbejde.

4. Forberedelse af kommunalvalg 2017
Steen Tinning orienterede om det politiske grundlag og initiativer i relation til KV17 . Folketingskandidater og – medlemmer samt sekretariatet deltager i valgkampen.
Der er overvejende 3 temaer: 1) De landsdækkende temaer om børn og unge skal omsættes til Svendborgvirkelighed og 2) suppleres med lokale mærkesager, især vedr. sundheds- og ældreområdet og 3) suppleres med temaer, som vi ikke selv vælger, formentlig havnen.
Hanne og Steen har løbende samtaler med andre partier og lister. Samtalerne handler om, hvor RV har sammenfaldende ønsker for kommunen med andre, om valgforbund og om rød/blå blok. Men med fokus på retningen frem for personer.
Steen afsluttede med at anbefale valgforbund, men opfordrede til debat herom.
Den efterfølgende debat pegede på, at valgforbund indebærer risici, men bør forsøges. Spørgsmålet om konstituering bør i valgkampen bevares åbent.
Flere indlæg påpegede, at Svendborg er hele kommunen og ikke kun byen.

Efter disse indlæg blev formandens beretning godkendt.

5. Regnskab 2016
Kasserer Svend Jensen uddelte og gennemgik regnskabet. Der er et godt overskud til valgkampen. Formanden roste kassereren for godt arbejde.
Kristina Siig indskød, at regionskredsen har penge, som fremover vil blive anvendt mere strategisk til foreningernes aktiviteter.
Regnskabet blev godkendt.

6. Fastsættelse af kontingent
Da punktet ikke blev behandlet, er kontingentet uændret.

7. Behandling af indkomne forslag
Der var indkommet forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægternes § 7 og § 10.
Forslagene blev vedtaget.
Dirigenten henstillede til bestyrelsen at fremlægge forslag om formandsvalg til næste år.

8. Valg af bestyrelsesformand - vælges hvert år:
På valg var Christian Leth, som afløste Steen Tinning på ekstraordinær generalforsamling 11. okt. 2016. Christian Leth blev genvalgt.

9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer:
På valg var Svend Erik Hansen og Svend Jensen. Desuden var Christine Høstbo udtrådt af bestyrelsen.
Svend Erik Hansen og Svend Jensen blev genvalgt.
Som nyt bestyrelsesmedlem valgtes Preben Gammelmark.

10. Valg af to suppleanter til bestyrelsen. Vælges hvert år.
Bjarne Laustsen blev valgt.

11. Valg af revisor.
Cecil Christensen blev genvalgt.

12. Valg af revisorsuppleant.
Carl Hoffmann blev genvalgt.

13. Valg af delegerede til storkredsforsamlingen, regionsforsamlingen og landsmødet
For at undgå, at valgte delegerede blev forhindrede i at deltage i kommende arrangementer, bemyndigede generalforsamlingen bestyrelsen til at udpege delegerede.

14. Eventuelt
Tilstedeværende kommende kandidater til KV 17 præsenterede sig:
­ Carol Tornow, fysioterapeut og psykoterapeut, master i kommunikation og retorik. Bor på Tåsinge. Har arbejdet i psykiatrien senere på University College Lillebælt. Formand for Kræftens Bekæmpelse, lokalforeningen i Svendborg.
­ Erik Hansen, tidl. skoleinspektør og tidl. redaktør. Sekretær I ældrerådet og aktiv i demensbyen. Bor i Kirkeby.

Her afsluttede dirigenten generalforsamlingen og modtog behørig tak for indsatsen af formanden.

-oOo-